Campus Service

Lejemål

indgåelse af lejemål

Hvis der ønskes indgåelse af lejemål kontaktes ledelsen i Campus Service tidligt i forløbet med henblik på afklaring af betingelser for indgåelse af lejemål og evt.ombygning af dette.

Råderet over bygninger og hovedområder

Overordnet ligger ansvaret for dispositioner over fast ejendom hos AAU's bestyrelse. Bestyrelsesformanden har sammen med et medlem tegningsretten.

Den overordnede planlægning af til- og afgang af lejemål, arealdisponering samt nybyggeri disponeres af Campus Service, men besluttes i bestyrelsen.

Hovedområderne har således ikke frihed til at beslutte hvilke lokaler huslejen dækker. Ønskede ændringer kan efterkommes ved at rokere rundt på den nuværende udnyttelse af arealer, ved at opsige nuværende arealer eller ved at indgå nye lejemål.

Ønsker om større eller mindre arealkapacitet

For hovedområderne betyder dette, at ønsker om større eller mindre arealkapacitet skal indgives til Campus Service, som herefter vil søge at efterkomme fakulteternes ønsker. Kun hvis ønsker om færre lokaler stemmer overens med tilsvarende andre ønsker om flere lokaler, kan ønskerne umiddelbart opfyldes. Fakulteterne må fremsætte ønskerne i så god tid, at det vil være muligt at justere lokalekapaciteten, jf. opsigelsesfrister på lejemål.

Hvis det ikke er muligt at imødekomme ønsker med den nuværende kapacitet, vil det kun være muligt at ændre lokalekapaciteten i større spring, således der kan opsiges/lejes et helt lejemål, og en omrokering vil kunne skabe en match mellem fakulteternes betaling og den aktuelle kapacitet.

blanketter vedrørende lejemål

 

Huslejemodel

AAU’s husleje er de direkte udgifter, universitetet har ifølge de indgåede huslejekontrakter. Hovedområderne afstemmer deres ønsker til arealkapacitet med rektor. Lejemål administreres af Campus Service, og betaling af lejemål sker fra hovedområderne gennem huslejebudgettet.

De arealer som hovedområderne betaler husleje for, vil blive serviceret. Den bygningsservice der ydes fra Campus Service har en standard, som i sidste ende er bestemt af rektor.

Beregning af husleje

Hovedområdernes husleje udregnes som en gennemsnitspris pr. brutto m2 og opgøres ud fra det tildelte areal i universitetets arealdatabase, der ajourføres af Campus Service efter indberetning fra brugerne.

Huslejen for hovedområderne vil blive udregnet årligt i forbindelse med budgettet. Huslejen vil blive reguleret i forbindelse med opsigelse eller indgåelse af nye lejemål.

Lejekontrakter

Bestyrelsesformanden disponerer over fast ejendom sammen med et medlem af bestyrelsen, herudover attesteres lejekontrakter af Campus Direktør. Juridisk Konsulent i Campus Service deltager i at sikre lejekontrakters validitet.