Campus Service

bæredygtighed

mere om bæredygtighed på aau

 • +

  Campus Service følger nyt cirkulære om energieffektivisering i staten

  I januar 2021 vedtog Folketinget et nyt cirkulære om energieffektivisering i staten. Cirkulæret har til formål at sætte rammen for arbejdet med at reducere energiforbruget i statens bygninger med 10 % frem mod 2030, hvilket er mere ambitiøst end de krav som fremgår af EU-Energieffektiviseringsdirektivet.

  Direktivet flugter meget godt med den målrettede indsats AAU har gjort gennem de seneste mange år, hvor energiforbruget løbende er blevet nedbragt i takt med energirenovering af bygninger, energieffektivt nybyggeri samt generelt gennem fortætninger.

  Cirkulæret påbyder institutionerne;

  • at reducere energiforbruget
  • at udarbejde energieffektiviseringsplaner
  • at udøve en energieffektiv adfærd
  • at indberette energiforbrug
  • at sikre energieffektive bygninger
  • at offentliggøre og synliggøre energi- og vandforbrug.

  De fleste af ovenstående tiltag er allerede implementeret i AAU’s tilgang til energiledelse. Det nye er bl.a. udarbejdelse af energieffektiviseringsplaner, som skal foregå i samspil med vores udlejere, dvs. primært Bygningsstyrelsen. Nyt er også krav om at sikre, at bygninger skal opføres så energieffektivt som muligt. Hidtil har statslige bygherrer alene skulle følge bygningsreglementets regler for energiforbrug og -renovering, ud fra rentabilitetsbetragtninger og totaløkonomiske vurderinger. Cirkulæret påbyder endvidere, at der ved forlængelse eller genforhandling af lejeaftaler af private lejemål, som minimum skal opnås energimæssig ydeevne svarende til bygningsreglementets krav til renoveringsklasse 2, som svarer til et energimærke i klasse B.

  I Campus Service arbejdes der særskilt for vedtagelse af en bæredygtighedshandlingsplan for bygningsmassen. Heraf det vil fremgå, hvordan AAU kan bidrage til at nå klimamålene og helt generelt være mere bæredygtig i relation til FN’s 17 verdensmål når vi bygger og renoverer, men naturligvis også i forhold til driften af vores bygninger og anlæg. Handlingsplanen skal ses som et naturligt led i universitetets samlede bæredygtighedsstrategi og -indsats.

  Læs mere om energieffektiviseringscirkulæret her:

  Kontaktperson i CAS, Alex Røge Hermansen

Bæredygtighed

Bæredygtighed

I Campus Service er bæredygtighed allestedsnærværende i arbejdet med drift af universitets bygninger og arealer. Der arbejdes strategisk med energisparemålsætning, energioptimering, affaldssortering, biodiversitet, bæredygtigt byggeri, indkøb af kvalitetsmøbler og CO2 regnskab. Desuden er Campus service opgavestiller i AAU Mega Projects og der indgås ofte samarbejder med studerende, der kan bruge AAU som living lab og skrive projekter om aktuelle konkrete bæredygtighedsudfordringer. På den måde de er med til at skabe viden for verden og et endnu mere bæredygtigt AAU.

Samtidig indgår vi i samarbejde med andre universiteter i Danmark, Norden og i hele Europa, hvor vi vidensdeler og lærer af hinandens erfaringer mod bæredygtig udvikling. Campus Service bidrager med viden til årlige internationale ranking undersøgelser, der er med til at vise os, hvor langt vi er med bæredygtighedsarbejdet i sammenligning med universiteter over hele verden. 

I Campus Service har særligt to tiltag fået stor bevågenhed i og uden for universitetet.
Det ene tiltag er, at vi som det første Universitet i Danmark omlagde vores arealer til Vild med vilje til stor glæde for studerende og medarbejdere på AAU, samt selvfølgelig for dyr og insekter i området.
Det andet tiltag er skabelsen af Sustainable Campus Forum, som et forum, hvor studenter- og medarbejderrepræsentanter har fået et forum til at samle alle de mange emner og ideer, der kommer til bæredygtig drift af universitetet.

Læs meget mere om bæredygtighed her:

bæredygtighedsrapporter